Algemene voorwaarden

Algemene Leverings­ voorwaarden Installerende Bedrijven 2007

A. Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van DUTECO Installatiegroep BV zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de klant indien DUTECO Installatiegroep BV de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwij- zing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door DUTECO Installatiegroep BV niet aanvaard.
 2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere overeenkomsten met DUTECO Installatiegroep BV heeft aanvaard.
 3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voor- waarden op alle toekomstige transacties met de tech- nisch aannemer.
 4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbeho- rende betekenis toegekend:
  a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop deze algemene voor- waarden van toepassing zijn.
  b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en dien- sten – dat DUTECO Installatiegroep BV moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installa- tie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding

 1. De aanbieding van DUTECO Installatiegroep BV is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals teke- ningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocu- menten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Over- eenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van DUTECO Installatiegroep BV terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretour- neerd aan het adres van DUTECO Installatiegroep BV.
 5. Indien op basis van een aanbieding van DUTECO Installatiegroep BV geen Overeenkomst tot stand komt heeft DUTECO Installatiegroep BV ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Bur- gerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbie- dingskosten vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van DUTECO Installatiegroep BV

 1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient DUTECO Installatiegroep BV verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van DUTECO Installatiegroep BV zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet als medeverze- kerde opgenomen.
 2. DUTECO Installatiegroep BV zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
 3. DUTECO Installatiegroep BV is verplicht de klant te waar- schuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschik- king stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblij- kelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
 4. DUTECO Installatiegroep BV is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, bereke- ningen en bestekken aan de normen van het installatie- vak. De controle door DUTECO Installatiegroep BV van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvattendan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
 5. DUTECO Installatiegroep BV zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede af- hankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
 6. DUTECO Installatiegroep BV is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
 7. DUTECO Installatiegroep BV zorgt ervoor, dat hij op de hoog- te is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van over- heidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
 8. DUTECO Installatiegroep BV is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoel- de eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
 9. DUTECO Installatiegroep BV zal de klant desgevraagd op
  elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze op een nader overeengeko- men tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont
  DUTECO Installatiegroep BV met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 10. DUTECO Installatiegroep BV zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krach- tens de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de tech- nisch aannemer opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van DUTECO Installatiegroep BV komt.
 11. DUTECO Installatiegroep BV verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
 12. DUTECO Installatiegroep BV zorgt ervoor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbie- ding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaan- sprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
 13. DUTECO Installatiegroep BV geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 14. 14. DUTECO Installatiegroep BV is verplicht om alle gege- vens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan DUTECO Installatiegroep BV bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

 1. De klant zorgt ervoor, dat DUTECO Installatiegroep BV tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om DUTECO Installatiegroep BV in staat te stellen de Werkzaamhe- den conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De klant zorgt ervoor, dat DUTECO Installatiegroep BV tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeen- komst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 3. De klant vrijwaart DUTECO Installatiegroep BV voor aanspra- ken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goe- deren.
 4. De klant zorgt ervoor, dat DUTECO Installatiegroep BV tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschik- kingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal DUTECO Installatiegroep BV naar vermogen de klant de noodzakelijke medewer- king verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan DUTECO Installatiegroep BV de Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
 5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandighe- den, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
 6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de om- standigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht DUTECO Installatiegroep BV en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 7. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht de technisch aan- nemer tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
 8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. DUTECO Installatiegroep BV zal naar beste vermogen de klant de mede- werking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
 9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat DUTECO Installatiegroep BV in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coör- dinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan DUTECO Installatiegroep BV kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
 11. De klant is verplicht DUTECO Installatiegroep BV schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekort- koming van DUTECO Installatiegroep BV daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
 12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigin- gen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetrof- fen, zoals asbest of legionella. De klant kan DUTECO Installatiegroep BV opdragen om de aangetroffen verontreinigin- gen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of DUTECO Installatiegroep BV deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leve- rancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorge- schreven. DUTECO Installatiegroep BV is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulpperso- nen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft DUTECO Installatiegroep BV recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aanne- mer verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van DUTECO Installatiegroep BV, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
 16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voor- schriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
 17. 17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aanne- mer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de Werkzaam- heden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van DUTECO Installatiegroep BV zo weinig mogelijk te verstoren.
 18. De klant staat DUTECO Installatiegroep BV toe om op schut- tingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidin- gen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
 19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van DUTECO Installatiegroep BV als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de tech- nisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeen- komst van DUTECO Installatiegroep BV ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of ge- bruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk opeisba- re en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van DUTECO Installatiegroep BV om schadevergoeding te vorderen.
 21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aanne- mer verschuldigde bedragen volgens de overeengeko- men betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant

 1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin DUTECO Installatiegroep BV (met inbegrip van de door DUTECO Installatiegroep BV voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als me- deverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van DUTECO Installatiegroep BV dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door DUTECO Installatiegroep BV ontwikkelde en/of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen van export tijdig aan DUTECO Installatiegroep BV te melden en de ge- bruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de tech- nisch aannemer.
 3. De klant zorgt er voor dat DUTECO Installatiegroep BV zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

 1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeen- komst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toege- staan om medewerkers van DUTECO Installatiegroep BV die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 brutojaarsalarissen van de desbetreffende medewer- ker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde ver- plichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen

 1. DUTECO Installatiegroep BV kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeen- komst iets anders is bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrij- ding van een genoemde termijn brengt DUTECO Installatiegroep BV niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met DUTECO Installatiegroep BV, tenzij iets anders is over- eengekomen, voor rekening en risico van de klant. DUTECO Installatiegroep BV zal de klant binnen redelijke gren- zen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
 3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe- voegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan DUTECO Installatiegroep BV kunnen worden toege- rekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
 4. Zodra DUTECO Installatiegroep BV te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant deze niet binnen de door DUTECO Installatiegroep BV gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwij- zing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalings- termijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
 6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werk- zaamheden als opgeleverd beschouwd. DUTECO Installatiegroep BV is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 be- doelde kennisgeving.
 8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de ken- nisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant DUTECO Installatiegroep BV schriftelijk mee de Werk- zaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

 1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen) vastgelegde proce- dure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de in- stallatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
 2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden be- schouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

 1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met DUTECO Installatiegroep BV in overleg te treden omtrent de gevolgen.
 2. Indien DUTECO Installatiegroep BV ten gevolge van de schor- sing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoe- ding krachtens artikel 12.
 3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan ge- schorst of vertraagd en is dit DUTECO Installatiegroep BV niet toe te rekenen, dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan DUTECO Installatiegroep BV alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die DUTECO Installatiegroep BV reeds is aangegaan met het oog op de verde- re vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
 4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is DUTECO Installatiegroep BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien de klant surséance van betaling heeft aange- vraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is DUTECO Installatiegroep BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst ge- heel of gedeeltelijk op te zeggen.
 7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor DUTECO Installatiegroep BV uit de opzegging voort- vloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door DUTECO Installatiegroep BV te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die DUTECO Installatiegroep BV bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
 8. De klant is tevens verplicht de schade die DUTECO Installatiegroep BV lijdt te vergoeden onverminderd de gehou- denheid van DUTECO Installatiegroep BV die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegere- kend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft DUTECO Installatiegroep BV uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
  a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan DUTECO Installatiegroep BV kan worden toegerekend, of
  b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waar- tegen DUTECO Installatiegroep BV niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
  c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 2. Als DUTECO Installatiegroep BV van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

 1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de tech- nisch aannemer op te dragen.
 2. DUTECO Installatiegroep BV is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
  a) niet schriftelijk is opgedragen, of
  b)  tot een onaanvaardbare verstoring van de Werk-zaamheden zou leiden, of
  c)  zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capacitei-ten te boven gaat, of
  d)  niet in zijn belang zou zijn, of
  e)  indien partijen niet tot overeenstemming komenover de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
 3. Als DUTECO Installatiegroep BV bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaan- bieding met de volgende gegevens:
  a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparin- gen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
  b)  de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
  c)  de aanpassing van de termijnstaat of betalings- condities.
 4. DUTECO Installatiegroep BV heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
 5. DUTECO Installatiegroep BV is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeen- komst zullen beantwoorden.
 6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijzi- ging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te ac- cepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
 7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan DUTECO Installatiegroep BV kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van DUTECO Installatiegroep BV op betaling onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling

 1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De klant vergoedt de door DUTECO Installatiegroep BV in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werk- zaamheden die worden verricht buiten de normale ar- beidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van DUTECO Installatiegroep BV. Alle wachturen resp. uitvaluren voor perso- neel resp. materieel van DUTECO Installatiegroep BV veroor- zaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
 3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale las- ten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
 4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen over- een. DUTECO Installatiegroep BV is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur im- pliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van DUTECO Installatiegroep BV in het kader van de Overeen- komst.
 5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verreke- ning, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
 6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens DUTECO Installatiegroep BV betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
 7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in min- dering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
 8. DUTECO Installatiegroep BV kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

 1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschul- digde betaling niet tijdig verricht, heeft DUTECO Installatiegroep BV aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is DUTECO Installatiegroep BV tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
 2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan DUTECO Installatiegroep BV aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door DUTECO Installatiegroep BV. In dat geval is DUTECO Installatiegroep BV tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
 3. Als DUTECO Installatiegroep BV vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is DUTECO Installatiegroep BV gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de ver- langde zekerheid, is DUTECO Installatiegroep BV bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
 4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is DUTECO Installatiegroep BV bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aan- gemaand om de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. DUTECO Installatiegroep BV is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
 5. Alle werkelijk door DUTECO Installatiegroep BV gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij DUTECO Installatiegroep BV verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Na het tijdstip van oplevering is DUTECO Installatiegroep BV niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
  a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
  b)  de klant die gebreken voorafgaande aan de ople- vering niet heeft opgemerkt, en bovendien
  c)  de klant die gebreken op het tijdstip van opleve- ring redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
 2. Is DUTECO Installatiegroep BV krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
 3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoerings- kosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert DUTECO Installatiegroep BV voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door DUTECO Installatiegroep BV een schadevergoe- ding betaald. Door DUTECO Installatiegroep BV vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is DUTECO Installatiegroep BV slechts aanspra- kelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van DUTECO Installatiegroep BV.
 6. DUTECO Installatiegroep BV is bij Werkzaamheden die die- nen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is DUTECO Installatiegroep BV alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onvermin- derd het in dit artikel bepaalde.
 7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden even- tuele schade onder die verzekering te vorderen en DUTECO Installatiegroep BV te vrijwaren voor verhaalsaanspra- ken van de verzekeraar.
 8. De omvang van de door DUTECO Installatiegroep BV te ver- goeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoe- delijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van DUTECO Installatiegroep BV en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste €1.000.000,00.
 10. Elke aansprakelijkheid van DUTECO Installatiegroep BV ver- valt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho- ren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de tech- nisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
 12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemo- tiveerde ingebrekestelling.
 13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor DUTECO Installatiegroep BV krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 14. DUTECO Installatiegroep BV is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede) veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/per- sonen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
 15. De klant vrijwaart DUTECO Installatiegroep BV tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprake- lijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door DUTECO Installatiegroep BV ontwik- kelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
 16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Over- eenkomst is DUTECO Installatiegroep BV in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van DUTECO Installatiegroep BV het gevolg is van:
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  • tekortschieten van hulppersonen;
  • transportmoeilijkheden;
  • brand en verlies van te verwerken onderdelen;
  • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  • gewelddadige of gewapende acties;
  • storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van DUTECO Installatiegroep BV of derden. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal DUTECO Installatiegroep BV – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te be- perken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
 17. Deklantvrijwaartdetechnischaannemertegenaan- spraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaar- den voor rekening van de klant blijft.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij DUTECO Installatiegroep BV. DUTECO Installatiegroep BV heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveel- voudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
 2. De door DUTECO Installatiegroep BV aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inacht- neming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigen- dom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens DUTECO Installatiegroep BV heeft voldaan.
 3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ont- werp van DUTECO Installatiegroep BV gerealiseerde installa- tie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DUTECO Installatiegroep BV en onverminderd het be- paalde in de leden 5 en 6. DUTECO Installatiegroep BV is be- voegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van DUTECO Installatiegroep BV vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
 4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens
  het ontwerp van DUTECO Installatiegroep BV, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden we- gens een tekortkoming die aan DUTECO Installatiegroep BV kan worden toegerekend. In dat geval is DUTECO Installatiegroep BV niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.
 5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door DUTECO Installatiegroep BV ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waar- voor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
 6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschik- king van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is over- eengekomen.
 7. DUTECO Installatiegroep BV is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tij- dens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
 8. Indien DUTECO Installatiegroep BV een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in be- ginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan DUTECO Installatiegroep BV vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien DUTECO Installatiegroep BV tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal metuitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maan- den voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
 3. In afwijking van het voorgaande lid is DUTECO Installatiegroep BV bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de tech- nisch aannemer.
 4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te heb- ben gekozen in Den Haag.

B. Bijzondere bepalingen betreffende onderhoud

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een overeenkomst is vastgelegd, dat DUTECO Installatiegroep BV gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 Werkingssfeer en definities

 1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
 2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
  a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten,
  met inbegrip van de levering van goederen, die DUTECO Installatiegroep BV moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeen- komst voortvloeiende eisen beantwoordt.
  b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbre- king van de prestaties van de installatie.

Artikel 20 Uitvoering van de werkzaamheden

 1. DUTECO Installatiegroep BV spant zich gedurende de on- derhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onder- houdswerkzaamheden Storingen op te heffen.
 2. DUTECO Installatiegroep BV is bevoegd de Onderhoudswerk- zaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
 3. DUTECO Installatiegroep BV maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werk- zaamheden een werkplan met een schematisch over- zicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
 4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmid- delen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onder- houdswerkzaamheden en het beheersbaar maken van decorrectieveOnderhoudswerkzaamheden.
 5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
 6. DUTECO Installatiegroep BV past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onder- houdskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
 7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
 8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste 2 maanden van tevo- ren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrek- king van een opdracht heeft DUTECO Installatiegroep BV zijn prijs daarvoor afgegeven.
 9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaam- heden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet moge- lijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door DUTECO Installatiegroep BV werkelijk gemaakte kosten.
 10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden ver- zoekt DUTECO Installatiegroep BV de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
 11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt DUTECO Installatiegroep BV er voor dat op het terrein of de loca- tie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
 12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaar- heid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit voorschrijven informeert DUTECO Installatiegroep BV de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 DUTECO Installatiegroep BV de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
 13. DUTECO Installatiegroep BV stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de tech- nisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
 14. Indiendatuitdrukkelijkisovereengekomen,draagtdetech- nisch aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
 15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal DUTECO Installatiegroep BV zich naar vermogen inspannen om spoedei- sende Storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere ter- mijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van DUTECO Installatiegroep BV verholpen.
 16. DUTECO Installatiegroep BV zal de Onderhoudswerkzaam- heden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
 17. Deonderhoudsperiodewordttelkenmalestilzwijgendvoor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inacht- neming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 18. DedoordetechnischaannemeruitgevoerdeOnder- houdswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
 19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.
 20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krach- tens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste 6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Contact opnemen